گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1391

تلفن وآدرس مراکز مشاوره ی دانشگاه های ایران


نام دانشگاه

تلفن مرکز مشاوره

دورنگار مرکز مشاوره

کد

دانشگاه اراک 

2767650

2764955

0861

دانشگاه ارومیه

2778270

2770911

0441

دانشگاه اصفهان

7932515

7932217

0311

دانشگاه الزهراء

88041349

88030651

021

دانشگاه ایلام

2227031

2221985

0841

دانشگاه بوعلی

 سینا همدان

8274041داخلی 179

8272083

0811

دانشگاه بیرجند

2237726

2230518

0561

دانشگاه بین المللی

 امام خمینی (ره)

3660606

3660606

0281

دانشگاه پیام نور

  

22441511

021

دانشگاه تبریز

3393228

3393202

0411

دانشگاه تربیت مدرس

88000684

88006544-88000684

021

دانشگاه تربیت معلم

 آذربایجان

4325146-8 2236

4325136

0412

دانشگاه تربیت معلم تهران (حصارک کرج ) 

0261-4569557

4569557

0261

دانشگاه تربیت معلم

سبزوار

4410520

4410622

0571

دانشگاه تهران

66419504

66416130

021

دانشگاه جامع

 علمی-کاربردی

88971635

88969963

021

دانشگاه خلیج فارس

بوشهر

4222086

4545186

0771

دانشگاه رازی کرمانشاه

8368069

   8355770 

0831

دانشگاه زابل

2232112-8

2226765 

0542

دانشگاه زنجان

5152311

5283254

0241

دانشگاه سمنان

3334186

3320232

0231

دانشگاه سیستان

و بلوچستان

2445981-6 2591

2446888

0541

دانشگاه شاهد

55277400-  3220

88967572

021

دانشگاه شهرکرد

4224401-5 2317

4420337

0381

دانشگاه شهید باهنر کرمان

3220729

3220729

0341

دانشگاه شهید بهشتی

22418502

22418609    

021

دانشگاه شهید چمران

 اهواز

3362648

3364380

0611

دانشگاه شهید رحایی

 

2949991

0211

دانشگاه شیراز

2334479

6263094

0711

دانشگاه صنعتی اصفهان

3912415

3912456

0311

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

66497945

66468681

021

دانشگاه صنعتی

 خواجه نصیرالدین طوسی

88881041

88881066

021

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

5412137-3443800

0412-3224950

0411

دانشگاه صنعتی شاهرود

3333334-7 242

3343506

0273

دانشگاه صنعتی شریف

66022709

66005816

021

دانشگاه علامه طباطبائی

88712994

88716080

021

دانشگاه علم و صنعت ایران

77240464

77491239- 77491037

021

دانشگاه علوم پایه دامغان

5233051-3

5235960

0232  

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

 

2251705

0171

دانشگاه فردوسی مشهد

8796796

8796796 

0511

دانشگاه قم

2855696

2850313

0251

دانشگاه کاشان

555333 2420-2421

5552930

0361

دانشگاه کردستان

 

6624002

0871

دانشگاه گیلان

6690274

6690520

0131

دانشگاه لرستان

6200115

6200115

0661

دانشگاه مازندران

42053

42161

011252

دانشگاه محقق اردبیلی

5510806

5510806

0451

دانشگاه هرمزگان

3340121-5

3330997

0761

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

5421733

5412140

0411

دانشگاه هنر اصفهان

6262604

6262604

0311

دانشگاه هنر تهران

88954601-5

4419984-8954610

021

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

3226801-4--5226079

3202189-3226800

0391

دانشگاه یاسوج

3334066

3334066

0741

دانشگاه یزد

8248400

 

 

7250110

 

 

0351